Zásady ochrany osobních údajů

Konsorcium MDT bere bezpečnost osobních údajů zákazníků velmi vážně. Obecné nařízení poskytující občanům Evropské unie ochranu a ochranu osobních údajů vstoupí v platnost dne 25. května 2018.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují následující informace týkající se vašich osobních údajů:

 • Jaké osobní údaje shromažďujeme;
 • Co děláme s osobními údaji, které zpracováváme;
 • S kým tyto údaje sdílíme;
 • Vaše práva na ochranu osobních údajů;
 • Jak dodržujeme pravidla ochrany údajů.

Kdo jsme

Jsme konsorcium MDT, nezisková organizace se sídlem v Haagu, Nizozemsko, která vlastní a spravuje klasifikační systém MDT.

Naše návštěvní adresa je:

  UDC Consortium
  Koninklijke Bibliotheek
  Prins Willem-Alexanderhof 5
  2595 BE, The Hague
  The Netherlands

Naše korespondenční adresa je:

  UDC Consortium
  PO Box 90407
  2509 LK, The Hague
  The Netherlands

E-mailová adresa je: mail@udcc.org.

Jaké osobní údaje shromažďujeme

Osobní údaje jsou jakékoli informace, které se vás týkají a které nám umožňují vás identifikovat, například vaše jméno, kontaktní údaje a informace o vašem přístupu na naše webové stránky.

Vaše osobní údaje shromažďujeme při registraci a používání služby MDT Online a v případech, kdy nás kontaktujete.

Shromažďujeme následující kategorie informací:

 • Jméno, příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa;
 • Informace o vašem používání webové stránky MDT Online;
 • Komunikace s námi prostřednictvím e-mailu a písemně.

Za jakými účely Vaše údaje zpracováváme; právní východiska

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze tehdy, pokud k tomu máme právní základ. Právní základ závisí na důvodech, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme a potřebujeme používat.

Vaše osobní údaje zpracováváme z následujících důvodů:

 • Poskytování produktů a služeb, které od nás požadujete;
 • Odeslání e-mailu ohledně vašeho předplatného MDT Online;
 • Administrativní nebo právní účely: vaše údaje využíváme pro statistickou analýzu, testování systémů nebo údržbu a vývoj.

Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme na základě našich smluvních ujednání při registraci pro službu MDT Online. V některých případech vycházíme z našich oprávněných zájmů (například pro administrativní účely a řešení potíží se zákazníky). Pokud vycházíme z našich oprávněných zájmů, vždy se ujistíme, že je respektováno právo na ochranu informací.

Vaše údaje neuchováváme delší dobu, než je nezbytné pro splnění účelu, pro který jsou zpracovávány. Pro stanovení vhodné doby uchovávání bereme v úvahu objem, povahu a citlivost osobních údajů, účely, pro které vaše osobní údaje zpracováváme, a skutečnost, zda těchto účelů nemůžeme dosáhnout jiným způsobem.

Když už vaše osobní údaje nepotřebujeme, bezpečně je vymažeme nebo zničíme.

S kým sdílíme vaše údaje

Vaše informace pro marketingové účely nesdílíme.

Výjimečně můžeme sdílet vaše osobní údaje s právními a dalšími profesionálními poradci, soudními orgány a orgány činnými v trestním řízení ve všech zemích, ve kterých působíme, abychom mohli prosazovat naše zákonná práva ve vztahu k naší smlouvě s vámi pro účely popsané v této Zásadách ochrany osobních údajů.

Mezinárodní přenos údajů

Vaše údaje nepřenášíme mimo EU.

Vaše práva na ochranu osobních údajů

Za určitých okolností máte ze zákona právo:

 • Vyžádat si informace o tom, zda o vás uchováváme nějaké osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a proč je uchováváme/používáme;
 • Vyžádat si kopii osobních údajů, které o vás uchováváme;
 • Požádat o opravu osobních údajů, které o vás uchováváme, jsou-li tyto informace neúplné nebo nepřesné;
 • Požádat o vymazání vašich osobních údajů v případech, kdy neexistuje žádný důvod, proč bychom je měli dále zpracovávat;
 • Vznést námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů (za určitých okolností);
 • Omezit nebo dočasně pozastavit souhlas se shromažďováním, zpracováním a přenosem svých osobních údajů (za určitých okolností);
 • Požádat o převedení osobních údajů v elektronické a strukturované podobě na vás nebo jinou stranu.

Chcete-li uplatnit některá z těchto práv, kontaktujte nás prosím na adrese privacy@udcc.org.

Je možné, že si od vás budeme muset vyžádat konkrétní informace, které nám pomohou ověřit vaši totožnost a zajistit vám právo na přístup k informacím.

Za přístup ke svým osobním údajům nebudete muset platit žádné poplatky. Můžeme si nicméně účtovat přiměřený poplatek, pokud bude vaše žádost o přístup zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená. Jinak můžeme za takových okolností odmítnout vaší žádosti vyhovět.

Změny v prohlášení

Toto prohlášení můžeme v případě potřeby aktualizovat, o změnách vás budeme informovat.

Pravidla ochrany osobních údajů byla aktualizována 19. května 2018.