České MDT Online

Všeobecné podmínky použití české verze MDT Online

1. Práva a povinnosti uživatelů

1.1Vydavatel poskytuje uživatelům v Česku (především knihovnám a dalším informačním institucím) nepřenosný přístup do databáze prostřednictvím serveru na základě registrace, která je předmětem těchto podmínek. Právo na přístup k databázi sestává z práva registrovaných uživatelů prohlížet, vyhledávat a využívat dostupné funkce. Přístup neposkytuje uživatelům právo zpřístupňovat obsah služby třetím stranám s výjimkou těch, které jsou podrobně uvedeny v těchto podmínkách.
1.2Registrace poskytuje přístup do databáze všem zaměstnancům knihovny (nebo jiné instituce) kdykoliv bez potřeby jejich identifikace.
1.3Oprávnění uživatelé nezískávají registrací žádná vlastnická práva k datům, jejich částem, softwaru nebo dokumentaci.
1.4Oprávnění uživatelé nesmějí:
 1. Umožnit přístup ke Službě osobám, které nejsou oprávněnými uživateli;
 2. Vytvářet lokální elektronické kopie celého obsahu Služby nebo jeho části nad rámec nutný pro normální použití Služby;
 3. Použít celý obsah databáze nebo jeho části ke komerčním účelům;
 4. Rozšiřovat celý obsah databáze nebo jeho části jiným než oprávněným uživatelům této Služby;
 5. Jakýmkoliv způsobem upravovat, provádět zpětnou analýzu nebo vytvářet odvozená díla ze Služby;
 6. Provádět činnost, která by mohla zatížit Server, jako např. počítačové programy pro automatické stahování obsahu obecně známé jako internetové roboty typu spiders, crawlers, wanderers, accelerators;
1.5Knihovny a související informační instituce jako oprávnění uživatelé zodpovídají za:
 1. Vydávání přístupových přihlašovacích údajů, hesel a všech přístupových informací pouze oprávněným uživatelům;
 2. Informování oprávněných uživatelů o “Všeobecných podmínkách používání české verze MDT Online” a ochranu databáze před neoprávněným přístupem;
 3. Zajištění bezpečnosti používání databáze oprávněnými osobami pomocí přístupových přihlašovacích údajů a hesel;
 4. Upozornění vydavatele na jakékoliv neoprávněné použití, jiné porušení podmínek použití české verze MDT Online nebo na ztrátu či odcizení přístupových uživatelských jmen a hesel;
 5. Upozornění Vydavatele na nesrovnalosti a na jakékoliv chyby nebo nepřesnosti obsahu Služby, které oprávněný uživatel zjistí.

2. Období a ukončení

2.1Registrace je roční, začíná v den aktivace přístupu ke Službě. Po uplynutí této doby bude registrace automaticky prodloužená o další rok. Pokud se v průběhu roční platnosti registrace nepřihlásí k účtu žádný oprávněný uživatel, bude platnost registrace prodloužená jen na základě žádosti oprávněného uživatele. Pokud v období dvouleté lhůty nepošle oprávněný uživatel žádost o prodloužení platnosti registrace, bude účet zrušen.
2.2 Registrace/předplatné může být ukončeno vydavatelem v případě, že se oprávněný uživatel dopustí porušení těchto “Všeobecných podmínek použití české verze MDT Online v bodě 1.4.
2.3V případě, že kterákoliv strana má důvod se domnívat, že došlo k porušení výše uvedených podmínek, nahlásí to písemně. Strana podezřelá z porušení výše uvedených podmínek by měla do 30 dnů od přijetí upozornění napravit údajné porušení a písemně informovat oznamující stranu o řešení problému. Pokud není porušení pravidel vyřešeno do třiceti (30) dní, má druhá strana právo ukončit přístup bez dalšího upozornění.

3. Záruky a Odpovědnost

3.1Ačkoliv se obě instituce - Konsorcium MDT a Národní knihovna ČR - snažily minimalizovat nepřesnosti a chyby v poskytovaných datech a službách, data a služby jsou poskytovány “tak jak jsou” bez záruk jakéhokoliv druhu, ať už vyjádřených nebo implicitních, zahrnujících, ale neomezujících se na použitelnost referenčních materiálů pro daný účel.
3.2Oprávněný uživatel bere na vědomí, že internet je nezabezpečené, nestálé, neregulované a nespolehlivé prostředí a že schopnost Konsorcia MDT poskytovat a oprávněného uživatele používat Službu může být závislá na třetích stranách (zařízení, software, systémy, data a služby poskytované různými telekomunikačními sítěmi atd.)
3.3Konsorcium MDT a Národní knihovna ČR nebudou v žádném případě odpovědné oprávněnému uživateli Služby za jakékoliv škody včetně finančních ztrát nebo jiných incidentů či následných škod, které jsou mimo kontrolu těchto institucí nebo způsobené neschopností oprávněného uživatele využívat tuto Službu.
3.4Jakýkoliv spor mezi stranami smlouvy týkající se její interpretace nebo aplikace bude vypořádán se vzájemným souhlasem obou stran pomocí vyjednávání nebo arbitráže. Článek 3.4 by se měl uplatnit v případě, že nedojde k dohodě zúčastněných stran.
3.5Vše, co není uvedeno ve “Všeobecných podmínkách použití české verze MDT Online” se řídí nizozemským právním systémem. Účastníci konání podléhají výlučně jurisdikci soudů v Nizozemsku.